Lịch thi lại của lớp BK4.02 – KT học kỳ II năm học 2014-15

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-15

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI LỊCH THI LẠI
PHÒNG ĐÀO TẠO Năm học: 2014-2015
  LỚP BK4.02 – KT
STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi
1 Anh văn 1 + Tin học ĐC(UD CNTT trong GD MN) 7h45, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
2 Anh văn 2 8h50, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
3 PL đại cương 9h55, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
4 Kỹ năng GT 13h45, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
5 Chính trị 14h50, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
6 GDTC 15h55, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
7 GDQP 17h00, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
8 Kế toán DN2 + Kinh tế vi mô 13h45, Thứ 2
06/04/2015
204
Nhà D
9 Kế toán DN3 14h50, Thứ 2
06/04/2015
204
Nhà D
10 Thuế NN 15h55, Thứ 2
06/04/2015
204
Nhà D
11 LT tài chính, tiền tệ 13h45, Thứ 3
07/04/2015
204
Nhà D
12 Thống kê DN 14h50, Thứ 3
07/04/2015
204
Nhà D
13 Kế toán HCSN 15h55, Thứ 3
07/04/2015
204
Nhà D
14 Kế toán máy 13h45, Thứ 4
08/04/2015
Phòng máy

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO
Ghi chú:        
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên  
2.  Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi