Lịch thi lại lớp BK4.02 – CNTT học kỳ II năm 2014-15

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI LỊCH THI LẠI
PHÒNG ĐÀO TẠO Năm học: 2014-2015
LỚP BK4.02 – CNTT
STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi
1 Anh văn 1 + Tin học ĐC(UD CNTT trong GD MN) 7h45, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
2 Anh văn 2 8h50, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
3 PL đại cương 9h55, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
4 Kỹ năng GT 13h45, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
5 Chính trị + Ngôn ngữ lập trình pascal 14h50, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
6 GDTC + Thực hành tin 15h55, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
7 GDQP 17h00, Thứ 7
04/04/2015
204
Nhà D
Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015
            PHÒNG ĐÀO TẠO     
Ghi chú:
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên
2.  Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi