Lịch nghỉ Tết Độc lập 2/9/2015

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

————————

Số: 58 /TB- BKHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 28  tháng 08  năm 2015 

THÔNG BÁO

V/V nghỉ lễ 02.09.2015

    Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo về việc nghỉ lễ 02.09. 2015 đối với học sinh – sinh viên toàn trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ lễ:

   Tất cả học sinh – sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ Tết:

  – Thời gian nghỉ: từ ngày 02/09/2015.

  – Thời gian học: bắt đầu học từ ngày 03/09/2015.

3. Tổ chức thực hiện:

   – Để thực hiện tốt lịch nghỉ lễ, Phòng đào tạo yêu cầu Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ tết đến từng sinh viên và nhắc nhở sinh viên trở lại học tập theo đúng thời gian đã thông báo trên.

                                                                                                                                                                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO