Danh sách thi lại, học lại sinh viên lớp BK5.01-CNTT

TT Họ đệm Tên Năm sinh Môn học Ký tên
Thi lại Học lại
1
Nguyễn Nhật Anh 21.04.1999 1. Chính trị
2. Lập trình C
3. Kỹ năng gt
4. Pháp luật Đc
2 Phan Thành Công 18.01.1994 1. Chính trị
2. Lập trình C
3. Pháp luật ĐC
4. Tin học ĐC
5. Anh Văn 1
3 Mầu Danh Đạt 27.10.1999 1. Lập trình C
2. Pháp luật ĐC
3. Toán rời rạc
4. Kỹ năng gt
1. Chính trị
4 Lê Tiến Đạt 02.03.1993 1. Lập trình C
2. Pháp luật ĐC
5 Cao Anh Đức 04.06.1995 1. Lập trình C
2. Anh Văn 1
3. Toán rời rạc
6 Hứa Việt Đức 12.03.1995 1. Lập trình C 1. Chính trị
2. Pháp luật ĐC
7 Đặng Anh Dũng 15.03.1996 1. Lập trình C
2. Anh Văn 1
1. Chính trị
2. Pháp luật
3. Kỹ năng gt
8 Đặng Anh Dũng 08.07.1981 1. Pháp luật ĐC
2. Lập trình C
9 Bùi Văn Dũng 11.03.1996 10 môn kỳ 1
10 Đỗ Tiến Dũng 22.01.1991 10 môn kỳ 1
11 Bùi Mạnh Dũng 26.03.1996 10 môn kỳ 1
12 Nguyễn Thế Dương 07.09.1994 10 môn kỳ 1
13 Bùi Thị Thu 29.09.1994 1. Chính trị
2. Lập trình C
14 Lý Việt Hải 05.04.1995 1. Pháp luật đc
15 Dương Văn Hào 11.10.1995 1. Tin học Đc
2. Anh Văn 1
1. Chính trị
2. Pháp luật
3. Kỹ năng gt
4. Thể dục
5. Lập trình C
16 Cao Đình Khanh 04.08.1995 1. Tin học đc 1. Lập trình C
2. Pháp luật đc
17 Cao Sơn Lộc 27.03.1999 1. Chính trị 1. Mạng mt
18 Hà Công Long 28.12.1995 10 môn kỳ 1
19 Nguyễn Minh Long 30.03.1993 10 môn kỳ 1
20 Trần Văn Mạnh 08.09.1993 1. Chính trị
2. Lập trình C
3. Mạng mt
4. Pháp luật đc
21 Trần Xuân Minh 18.12.1999 1. Chính trị
2.Thể dục
3. Lập trình C
4. Pháp luật đc
1. Kỹ năng gt
22 Đặng Tuấn Minh 18.11.1992 1. Lập trình C 1. Chính trị
2. Mạng mt
3. Pháp luật đc
23 Nguyễn Văn Minh 30.01.1997 10 môn kỳ 1
24 Trương Hoài Nam 23.10.1998 1. Pháp luật ĐC
2. Kỹ thuật mt
3. Mạng mt
1. Chính trị
2. Thể dục
3. Lập trình C
4. Kỹ năng gt
5. Toán rời rạc
25 Vũ Trung Nghĩa 15.04.1996 1. Thể dục
2. Lập trình C
3. Tin học đc
1. Anh Văn 1
2. Pháp luật đc
26 Nguyễn Kim Quang 04.03.1996 1. Lập trình C
2. Tin học đc
3. Toán rời rạc
1. Chính trị
2. Anh Văn 1
3. Pháp luật đc
27 Võ Quang Sơn 26.11.1998 1. Toán rời rạc
2. Anh Văn 1
3. Kỹ thuật mt
4. Pháp luật đc
5. Kỹ năng gt
1. Chính trị
2. Lập trình C
3. Mạng mt
28 Nguyễn Đức Tâm 19.08.1994 10 môn kỳ 1
29 Triệu Phúc Thăng 18.04.1995 1. Pháp luật ĐC
2. Lập trình C
1. Thể dục
30 Vũ Văn Thắng 20.09.1988 1. Lập trình C
31 Nghiêm Quang Thiện 05.09.1997 1. Anh văn 1
2. Chính trị
3. Thể dục
4. Kỹ thuật mt
5. Pháp luật đc
6. Tin học đc
1. Lập trình C
2. Mạng mt
32 Hoàng Minh Tuấn 15.06.1987 1. Toán rời rạc
2. Kỹ thuật mt
3. Mạng mt
4. Tin đc
1. Chính trị
2. Lập trình C
3. Pháp luật
4. Kỹ năng gt
33 Lê Văn Tuấn 05.07.1996 1. Chính trị
2. Kỹ thuật mt
3. Lập trình C
4. Mạng mt
5. Pháp luật
6. Tin học đc
7. Thể dục
8. Toán rời rạc
34 Đào Xuân Tùng 02.02.1999 1. Chính trị
2. Pháp luật
3. Kỹ năng gt
1. Thể dục
2. Lập trình C
3. Mạng mt

* Chú ý   Sinh viên nộp lệ phí đầy đủ trước khi vào phòng thi

Lệ phí thi lại là 50.000đ/1 môn

Lệ phí học lại là 300.000đ/1 môn