Kết quả học tập kì II (lần 1) lớp BK5.01 – CNTT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ  BÁCH KHOA HÀ NỘI

Tổng hợp kết quả kì II (lần 1) – Lớp BK5.01 – Công nghệ thông tin

 1. Môn Giao diện người máy

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm Tổng kết Ghi chú
Học phần Thi
1 Nguyễn Nhật Anh 21.04.1999 5,5 5 5,2  
2 Phan Thành  Công 18.01.1994 5,8 7 6,5  
3 Mầu Danh Đạt 27.10.1999 5,8 7 6,5  
4 Lê Tiến  Đạt 02.03.1993 5,5 7 6,4  
5 Hứa Việt Đức 12.03.1995 5 5 5,0  
6 Cao Anh  Đức 04.06.1995 5 7 6,2  
7 Đặng Anh Dũng 15.03.1996 5,8 5 5,3  
8 Đặng Anh Dũng 08.07.1981 5 7 6,2  
9 Nguyễn Thị  Giang 21.01.1990 8 7 7,4  
10 Bùi Thị Thu 29.09.1994 6,5 7 6,8  
11 Lý Việt Hải 05.04.1995 6,5 7 6,8  
12 Cao Đình Khanh 04.08.1995 5 6 5,6  
13 Cao Sơn Lộc 27.03.1999 6,8 6 6,3  
14 Trần Văn Mạnh 08.09.1993 1,3   0,5 học lại
15 Trần Xuân Minh 18.12.1999 5 4 4,4 thi lại
16 Đặng Tuấn Minh 18.11.1992 5 4 4,4 thi lại
17 Trương Hoài  Nam 23.10.1998 0   0,0 học lại
18 Vũ Trung Nghĩa 15.04.1996 5 5 5,0  
19 Nguyễn Kim Quang 04.03.1996 5 3 3,8 thi lại
20 Nguyễn Đức  Tài 27.10.1995 6,8 7 6,9  
21 Vũ Văn  Thắng 20.09.1988 5,3 5 5,1  
22 Vũ Hồng Thanh 09.11.1995 5 7 6,2  
23 Nghiêm quang Thiện 05.09.1997 4 4 4,0 thi lại
24 Hoàng Minh Tuấn 15.06.1987 5 3 3,8 thi lại
25 Lê Văn Tuấn 05.07.1996 3,5   1,4 thi lại

2. Môn Cấu trúc giải thuật

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm Tổng kết Ghi chú
Học phần Thi
1 Nguyễn Nhật Anh 21.04.1999 5,3 2,5 3,6 thi lại
2 Phan Thành Công 18.01.1994 0 0,0 học lại
3 Mầu Danh Đạt 27.10.1999 5 2,5 3,5 thi lại
4 Lê Tiến Đạt 02.03.1993 4,5 5 4,8 thi lại
5 Hứa Việt Đức 12.03.1995 4,5 7 6,0
6 Cao Anh Đức 04.06.1995 4,8 8 6,7
7 Đặng Anh Dũng 15.03.1996 5,5 6,5 6,1
8 Đặng Anh Dũng 08.07.1981 4,5 8 6,6
9 Nguyễn Thị Giang 21.01.1990 7 8 7,6
10 Bùi Thị Thu 29.09.1994 8 7 7,4
11 Lý Việt Hải 05.04.1995 7 8,5 7,9
12 Cao Đình Khanh 04.08.1995 0 0,0 học lại
13 Cao Sơn Lộc 27.03.1999 4,5 7 6,0
14 Trần Văn Mạnh 08.09.1993 0 0,0 học lại
15 Trần Xuân Minh 18.12.1999 4,8 0 1,9 thi lại
16 Đặng Tuấn Minh 18.11.1992 4 5 4,6 thi lại
17 Trương Hoài Nam 23.10.1998 0 0,0 học lại
18 Vũ Trung Nghĩa 15.04.1996 0 0,0 học lại
19 Nguyễn Kim Quang 04.03.1996 7 3,5 4,9 thi lại
20 Nguyễn Đức Tài 27.10.1995 8,3 8 8,1
21 Vũ Văn Thắng 20.09.1988 4,3 4,5 4,4 thi lại
22 Vũ Hồng Thanh 09.11.1995 4,3 4 4,1 thi lại
23 Nghiêm quang Thiện 05.09.1997 0 0,0 học lại
24 Hoàng Minh Tuấn 15.06.1987 4,5 3 3,6 thi lại
25 Lê Văn Tuấn 05.07.1996 0 0,0 học lại


3. Môn Tiếng Anh giao tiếp

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm Tổng kết Ghi chú
Học phần Thi
1 Nguyễn Nhật Anh 21.04.1999 5,8 5 5,3
2 Phan Thành Công 18.01.1994 0 0,0 học lại
3 Mầu Danh Đạt 27.10.1999 5,5 5 5,2
4 Lê Tiến Đạt 02.03.1993 3,3 1,3 thi lại
5 Hứa Việt Đức 12.03.1995 5 5 5,0
6 Cao Anh Đức 04.6.19953 5,3 6 5,7
7 Đặng Anh Dũng 15.03.1996 5,5 2,2 thi lại
8 Đặng Anh Dũng 08.07.1981 5,5 2,2 thi lại
9 Nguyễn Thị Giang 21.01.1990 6,5 6 6,2
10 Bùi Thị Thu 29.09.1994 6,5 6 6,2
11 Lý Việt Hải 05.04.1995 6,5 6 6,2
12 Cao Đình Khanh 04.08.1995 5,5 5 5,2
13 Cao Sơn Lộc 27.03.1999 6,3 7 6,7