Quyết định danh sách sinh viên đủ đk dự thi tốt nghiệp khóa 2012 -2015 và 2013 – 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

 Số:        /QĐ-BKHN

 Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 3 năm (2012  – 2015) và khóa 3 năm (2013-2015) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Kỳ thi lần thứ 1 – Ngày 30/ 6 và 01/7 /2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HN

– Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN);

– Căn cứ Thông tư 22/2014/TT- BGDĐT ngày09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

– Căn cứ các Quyết định số 5654/QĐ-UB ngày 26/9/2001 của UBND Thành phố về việc thành lập Trường THDL Kỹ thuật Vạn Xuân; Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND Thành phố về việc đổi tên Trường THDL Kỹ thuật Vạn Xuân thành Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 về việc đổi tên trường trung cấp Đa ngành Vạn Xuân thành trường Trung cấp công nghệ Bách khoa Hà Nội.

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp ngày … 20/6./2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 63 học sinh Trung cấp hệ chính quy các khóa: 3 năm (2012 – 2015) và khóa 2 năm (2013-2015) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi lần thứ 1 – ngày 30  /6 và 01/7/2015, Trong đó:

1. Ngành Công nghệ thông tin:                                           16 học sinh;

2. Ngành Kế toán Doanh nghiệp:                                       24 học sinh;

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông:       23 học sinh;

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Học sinh có tên ở điều 1 được hưởng mọi quyền lợi, chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban, Khoa có liên quan và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu