Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

HomeTuyển sinh - Đào tạoQuyết định danh sách sinh viên đủ đk dự thi tốt nghiệp khóa 2012 -2015 và 2013 – 2015

Quyết định danh sách sinh viên đủ đk dự thi tốt nghiệp khóa 2012 -2015 và 2013 – 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

 Số:        /QĐ-BKHN

 Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 3 năm (2012  – 2015) và khóa 3 năm (2013-2015) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Kỳ thi lần thứ 1 – Ngày 30/ 6 và 01/7 /2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HN

– Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN);

– Căn cứ Thông tư 22/2014/TT- BGDĐT ngày09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

– Căn cứ các Quyết định số 5654/QĐ-UB ngày 26/9/2001 của UBND Thành phố về việc thành lập Trường THDL Kỹ thuật Vạn Xuân; Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND Thành phố về việc đổi tên Trường THDL Kỹ thuật Vạn Xuân thành Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 về việc đổi tên trường trung cấp Đa ngành Vạn Xuân thành trường Trung cấp công nghệ Bách khoa Hà Nội.

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp ngày … 20/6./2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 63 học sinh Trung cấp hệ chính quy các khóa: 3 năm (2012 – 2015) và khóa 2 năm (2013-2015) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi lần thứ 1 – ngày 30  /6 và 01/7/2015, Trong đó:

1. Ngành Công nghệ thông tin:                                           16 học sinh;

2. Ngành Kế toán Doanh nghiệp:                                       24 học sinh;

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông:       23 học sinh;

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Học sinh có tên ở điều 1 được hưởng mọi quyền lợi, chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Ban, Khoa có liên quan và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu

Bài viết mới nhất

Chuyên mục

tin tức liên quan

Hiện nay, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đang được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn được chính...
Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, đa dạng ngành nghề, đảm bảo cung cấp cho người học các...
HPC – Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đang xét tuyển các ngành sau cho năm học...
Vì sao nên chọn học Ngành tự động hóa công nghiệp? Cơ hội việc làm của Tự động hóa công...
Ngày vừa 5/8 vừa qua, khoa Kinh tế của HPC đã tổ chức cho các bạn tân sinh viên được...