Mẫu đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên

Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội

Dưới đây là mẫu đánh giá kết quả dành cho học sinh sinh viên trường

Biên bản họp ban cán sự đánh giá kết quả rèn luyện

Bản tự đánh giá của HS- SV

Danh sách tổng hợp đánh giá của lớp