Lịch thi kỳ I năm học 2014-15 các lớp khối sư phạm

Tại trường TC Bách khoa HN
Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 01 năm 2015 

Lịch thi của các lớp khối sư phạm