Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp BK4.02 – KT

CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1

Học kỳ 2 năm học 2014-2015

DÀNH CHO LỚP BK4.02 – KT

STT

MÔN

NGÀY/ GIỜ

PHÒNG

HÌNH THỨC

1

Tài chính doanh nghiệp

8h

Thứ 3

12/5/2015

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

2

Phân tích HĐ kinh doanh

8h

Thứ 5

14/5/4015

 

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

3

Thực hành chứng từ, sổ sách

8h

Thứ 7

16/5/4015

 

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy 

*Sinh viên đến sau 15 phút không được dự thi

*Sinh viên chưa hoàn thành học phí không được dự thi lần 1