Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp BK4.02 – CNTT

TRƯỜNG TRUNG CẤP  CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1

Học kỳ 2 năm học 2014-2015

DÀNH CHO LỚP BK4.02 – CNTT

STT

MÔN

NGÀY/ GIỜ

PHÒNG

HÌNH THỨC

1

Kỹ thuật phần mềm

14h

Thứ 3

5/5/2015

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

2

Giao diện người máy

14h

Thứ 5

7/5/4015

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

 

*Sinh viên đến sau 15 phút không được dự thi

*Sinh viên chưa hoàn thành học phí không được dự thi lần 1

PHÒNG ĐÀO TẠO