Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2012- 2015 và 2013 – 2015

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 – 2015 (HỆ 3 NĂM) VÀ KHÓA 2013 – 2015 (HỆ 2N & 2N3T)

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NGÀNH HỌC HỆ GHI CHÚ
1 Triệu Như Quỳnh 27.08.1993 KTDN 2 NĂM CS 1
2 Trịnh Bá Đông 07.11.1995 CNTT 3 NĂM CS 1
3 Vũ Văn Quang 25.09.1995 CNTT 2 NĂM CS 1
4 Nguyễn Thùy Linh 05/07/97 KTDN 3 NĂM CS 2
5 Trần Thị Oanh 21/10/89 KTDN 3 NĂM CS 2
6 Nguyễn Nguyên Thương 28/09/91 KTDN 3 NĂM CS 2
7 Đỗ Thị Ly 17/11/95 ĐTVT 2 NĂM CS 2
8 Trương Công Danh 02/06/95 ĐTVT 2 NĂM CS 2
9 Ngô Hoàng Anh 10/10/95 ĐTVT 2 NĂM CS 2
10 Nguyễn Trường Minh 31/07/91 ĐTVT 3 NĂM CS 2
11 Nguyễn Văn Thành 16/03/95 ĐTVT 3 NĂM CS 2
12 Nguyễn Thanh Tùng 29/07/97 ĐTVT 3 NĂM CS 2
13 Bùi Thanh Tùng 29/10/96 ĐTVT 3 NĂM CS 2
14 Bùi Viết An 27/03/87 ĐTVT 3 NĂM CS 2