Thông báo Kế hoạch tổ chức giảng dạy Môn Quốc phòng An ninh, Khóa 2018 – 2021

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy Khóa 2018 – 2021, Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức học môn Quốc phòng An ninh cho sinh viên Khóa K18, cụ thể như sau: