Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

Dưới đây là Quyết định số: 157/2007/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên: