Lịch thi kỳ I năm học 2014-15 các lớp khối sư phạm

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 cho các lớp khối ngành sư phạm.

Tại trường TC Bách khoa HN
Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 01 năm 2015 

Lịch thi của các lớp khối sư phạm