Thông báo lịch nghỉ hè lớp bổ túc văn hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HÀ NỘI

TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO

————————

Số: 58 /TB- BKHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 6  tháng 05  năm 2015

THÔNG BÁO

Thời gian nghỉ hè của lớp bổ túc văn hóa

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo về việc nghỉ hè của lớp bổ túc văn hóa như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè:

Sinh viên lớp bổ túc văn hóa.

2. Thời gian nghỉ hè:

– Thời gian nghỉ: từ ngày 09/05/2015 đến hết ngày 05/07/2015.

– Thời gian học: bắt đầu học từ ngày 06/07/2015.

3. Tổ chức thực hiện:

– Để thực hiện tốt lịch nghỉ, Phòng đào tạo yêu cầu Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ lễ đến từng sinh viên và nhắc nhở sinh viên trở lại học tập theo đúng thời gian đã thông báo trên.

                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO