Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 lớp BK5.01 khoa CNTT

LỊCH THI HỌC KỲ 1
PHÒNG ĐÀO TẠO Năm học: 2014-2015
 
                                            LỚP BK5.01-CNTT
STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 Kỹ năng giao tiếp 8h00, Thứ 2
29/12/2014
104
Nhà D
 
2 Pháp luật đại cương 8h00, Thứ 4
31/12/2014
104
Nhà D
 
3 Chính trị 8h00, Thứ 2
05/01/2015
104
Nhà D
 
4 Anh văn 8h00, Thứ 4
07/01/2014
104
Nhà D
 
5 Lập trình C 8h00, Thứ 6
09/01/2015
Phòng máy  
  GDTC 8h00, Thứ 7
10/01/2015
Sân trường  
6 Tin học ĐC 8h00, Thứ 3
13/01/2015
104
Nhà D
 
7 Toán rời rạc 8h00, Thứ 4
14/01/2015
104
Nhà D
 
8 Kỹ thuật máy tính 8h00, Thứ 6
16/01/2015
104
Nhà D
 
9 Mạng máy tính 8h00, Thứ 7
17/01/2015
104
Nhà D
 
          Hà nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014
                      PHÒNG ĐÀO TẠO
Ghi chú:                
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên  
2.  Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi        
                     BÙI THỊ THANH HƯỜNG