Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 lớp BK4.02-CNTT

LỊCH THI HỌC KỲ 1

Năm học: 2014-2015

LỚP BK4.02-CNTT

STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi
1 Nguyên lý hệ điều hành 13h30, Thứ 6
19/12/2014
102
Nhà D
2 Kỹ thuật đồ họa 13h30, Thứ 2
22/12/2014
Phòng thực hành
Nhà B
3 Lập trình C 13h30, Thứ 4
24/12/2014
Phòng thực hành
Nhà B
4 Lập trình Visual Basic 13h30, Thứ 6
26/12/2014
Phòng thực hành
Nhà B
5 Kỹ thuật máy tính 13h30, Thứ 2
29/12/2014
102
Nhà D
6 Cơ sở dữ liệu quan hệ 13h30, Thứ 2
5/1/2015
Phòng thực hành
Nhà B
7 Phân tích thiết kế hệ thống 13h30, Thứ 5
8/1/2015
102
Nhà D
8 Lập trình PHP&MySQL 13h30, Thứ 2
12/1/2015
Phòng thực hành
Nhà B

Ghi chú:
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên
2. Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi