Lịch thi học kỳ I năm 2014-15 lớp BK4.02-KT

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI HỌC KỲ 1
Năm học: 2014-2015
LỚP BK4.02 – KT

STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi
1 Anh văn 8h00, Thứ 4
24/12/2014
204
Nhà D
2 LT tiền tệ, tín dụng 8h00, Thứ 6
26/12/2014
204
Nhà D
3 Kế toán DNHP2 8h00, Thứ 2
29/12/2014
204
Nhà D
4 Thuế nhà nước 8h00, Thứ 4
31/12/2014
204
Nhà D
5 Kế toán DNHP3 8h00, Thứ 2
05/01/2015
204
Nhà D
6 Thống kê DN 8h00, Thứ 5
08/01/2015
204
Nhà D
7 Kế toán máy 8h00, Thứ 2
12/01/2015
Phòng thực hành
Nhà B
8 Kế toán HC sự nghiệp 8h00, Thứ 5
15/01/2015
204
Nhà D

Ghi chú:
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên
2. Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi

Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014
PHÒNG ĐÀO TẠO