Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-15 lớp BK5.01 – CNTT

TRƯỜNG TRUNG CẤP

CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1

Học kỳ 2 năm học 2014-2015

DÀNH CHO LỚP BK5.01 – CNTT

STT

MÔN

NGÀY/ GIỜ

PHÒNG

HÌNH THỨC

1

Cơ sở dữ liệu quan hệ

8h

Thứ 2

11/5/2015

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

2

Giao diện người máy

8h

Thứ 4

13/5/4015

 

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

8h

Thứ 6

15/5/2015

 

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

4

Toán cao cấp

8h

Thứ 2

18/5/2015

 

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

5

Lập trình hướng đối tượng

8h

Thứ 4

20/5/2015

Phòng máy

Nhà B

Thi trên máy

6

Phân tích thiết kế hệ thống

 

 

8h

Thứ 6

22/5/2015

202

Nhà D

Thi viết

trên giấy

 

*Sinh viên đến sau 15 phút không được dự thi

*Sinh viên chưa hoàn thành học phí không được dự thi lần 1