Lịch thi học kì I năm học 2014-15 của khoa CNTT

Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 của lớp CNTT

LỊCH THI HỌC KỲ I
                     PHÒNG ĐÀO TẠO Năm học: 2014-2015
  LỚP BK4.02-CNTT
STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi
1 Nguyên lý hệ điều hành 13h30, Thứ 6
19/12/2014
102
Nhà D
2 Kỹ thuật đồ họa 13h30, Thứ 2
22/12/2014
Phòng thực hành
Nhà B
3 Lập trình C 13h30, Thứ 4
24/12/2014
Phòng thực hành
Nhà B
4 Lập trình Visual Basic 13h30, Thứ 6
26/12/2014
Phòng thực hành
Nhà B
5 Kỹ thuật máy tính 13h30, Thứ 2
29/12/2014
102
Nhà D
6 Cơ sở dữ liệu quan hệ 13h30, Thứ 2
5/1/2015
Phòng thực hành
Nhà B
7 Phân tích thiết kế hệ thống 13h30, Thứ 5
8/1/2015
102
Nhà D
8 Lập trình PHP&MySQL 13h30, Thứ 2
12/1/2015
Phòng thực hành
Nhà B
            Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014
            PHÒNG ĐÀO TẠO
Ghi chú:              
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên  
2.  Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi