Danh sách thi lại, học lại lớp BK4.02- CNTT học kỳ II năm học 2014-15

( Thời gian từ ngày 08/5/2015 đến ngày 15/5/2015)
TT Họ đệm Tên Năm sinh Môn học Ghi chú
Thi lại Học lại
1 Trịnh Bá Đông 07.11.1995 1. Lập trình C
2. Kỹ thuật đồ họa
3. Lập trình Visual Basic
4. Pt thiết kế hệ thống
1. CS dữ liệu quan hệ
2. PHP&MYSQL
3. KT điện – điện tử
 
2 Mai Văn  Giang  21.03.1994 1. Cơ sở dữ liệu
2. Ptich thiết kế hệ thống
   
3 Đặng Văn Ngọc 29.04.1995 1. Nguyên lý hệ điều hành    
4 Nguyễn Văn  Phong 13.04.1995 1. Lập trình PHP & MySQL    
5 Nguyễn Tùng  Sơn 17.10.1995 1. Lập trình PHP & MySQL    
6 Hoàng Việt Thành 16.9.1988 1. Lập trình C
2. Chính trị
   
7 Nguyễn Anh  Tuấn 11.09.1993 1. Nguyên lý hệ điều hành
2. Ptich thiết kế hệ thống
1. Lập trình C